ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE

Konieczność uzyskania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
11.12.2015r. 13:45

Ewa Rutkowska-Subocz, prowadzi praktykę ochrony środowiska w kancelarii Dentons
9 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych regulująca działanie systemu handlu emisjami w zrewidowanej wersji dla trzeciej fazy systemu na lata 2013-2020. Jednocześnie wprowadzono wymóg wystąpienia przez prowadzących instalacje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, do 9 września 2016 roku. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 9 września 2016 roku. Brak uzyskania nowego zezwolenia oznaczać będzie w praktyce wygaszenie aktualnie obowiązującego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, wygaszenie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania, wstrzymanie użytkowania instalacji i nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł.
9 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych regulująca działanie systemu handlu emisjami w zrewidowanej wersji dla trzeciej fazy systemu na lata 2013-2020. Jednocześnie uchylona została dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Wymóg uzyskania nowego zezwolenia

Oprócz dostosowania ustawodawstwa krajowego do przepisów Dyrektywy ETS, nowa ustawa wprowadza wymóg wystąpienia przez prowadzących instalacje z wnioskiem o wydanie, jak zostało określone w ustawie, „nowego zezwolenia” na emisję gazów cieplarnianych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 9 września 2016 roku.

W celu wypełnienia tego obowiązku przez prowadzącego instalację konieczne jest wystąpienie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia przed upływem terminu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Warto podkreślić, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystarczające jest samo wystąpienie z wnioskiem. Nie ma natomiast konieczności uzyskania nowego zezwolenia w tym terminie. Jak widać ustawodawca zastosował tutaj inny mechanizm niż w przypadku wymogu zmiany pozwoleń zintegrowanych z urzędu przez przedłużenie czasu ich obowiązywania bezterminowo wprowadzonego nowelizacją POŚ w 2014 roku.

W tamtym bowiem przypadku organy były obowiązane zmienić pozwolenia zintegrowane w terminie 3 miesięcy od wydania rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. W praktyce rozwiązanie to spowodowało wiele problemów, ponieważ organy musiały zmierzyć się z wielką liczbą postępowań w relatywnie krótkim terminie.

Trzeba w tym kontekście jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych obowiązują przez określony czas, tj. maksymalnie 10 lat. Zatem w przypadku instalacji, dla których zbliża się termin upływu ważności dotychczasowego zezwolenia, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Powinien on zostać złożony w takim terminie, aby uzyskać nowe zezwolenie maksymalnie od dnia następnego, po dniu, do którego obowiązywało zezwolenie wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy. Brak uzyskania nowego zezwolenia spowoduje, iż taka instalacja będzie działała bez wymaganego zezwolenia.

W tym przypadku, samo złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia, na podstawie nowej ustawy, nie będzie skutkowało możliwością „wydłużenia” okresu obowiązywania aktualnie posiadanego zezwolenia do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia. Zatem konieczne jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem w tym zakresie, a termin 12-miesięczny na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia w rzeczywistości dotyczy wyłącznie zezwoleń, których termin ważności jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

O ile termin wystąpienia z wnioskiem został wskazany w ustawie, to jednak sam termin wydania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych nie został określony w ustawie. Zatem będą tu miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Termin na załatwienie sprawy to miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące. Jednak do tych terminów nie wlicza się m.in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. Tymczasem przed wydaniem nowego zezwolenia, wymagane jest zasięgnięcie opinii Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, na wydanie której Krajowy ośrodek ma 30 dni. Z tego względu w praktyce trzeba się liczyć z tym, że postępowanie w sprawie wydania nowego zezwolenia będzie trwać co najmniej dwa miesiące. Warto uwzględnić nawet większy zapas czasowy planując datę złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia.

Zgodnie z nową ustawą, dotychczas obowiązujące zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wygaśnie z mocy prawa z dniem, w którym nowe zezwolenie stanie się ostateczne.

Warto zwrócić również uwagę na ciekawy mechanizm przewidziany w przepisach przejściowych nowej ustawy. W razie wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych na skutek upływu terminu, na jaki zostało wydane albo jeżeli wydano decyzję ostateczną stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, uprawnienia do emisji wydane na rachunki posiadania operatora w rejestrze Unii po roku, w którym zezwolenie wygasło, a przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają zwrotowi. Jednak zwrot ten nie jest wymagany, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy prowadzący instalację wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia i takie zezwolenie uzyskał.

Należy także nadmienić, iż nowa ustawa wprowadziła termin na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, w przypadku gdy prowadzący instalację uzyskał zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych na podstawie art. 50 dotychczas obowiązującej ustawy.

Przypadek ten dotyczy zezwoleń wydawanych na wniosek podmiotu podejmującego realizację instalacji spalania paliw, która będzie wytwarzała energię elektryczną przeznaczoną do sprzedaży osobom trzecim. W takim przypadku, prowadzący instalację ma trzy miesiące na złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia przed dniem oddania do eksploatacji takiej instalacji.

Zatwierdzanie planu monitorowania

Nowa ustawa zmienia także procedurę zatwierdzania planu monitorowania wielkości emisji. W dotychczasowej ustawie istniała możliwość zatwierdzenia planu monitorowania na podstawie osobnej decyzji administracyjnej, a nie w ramach zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Od dnia 9 września 2015 roku, plan monitorowania jest zatwierdzany wyłącznie w zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych.

W celu uregulowania stosowania przepisów w okresie przejściowym, ustawodawca określił, iż w przypadku złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia w ustawowym terminie, prowadzący instalację może monitorować wielkość emisji z instalacji zgodnie z planem monitorowania zatwierdzonym na podstawie decyzji wydanej na podstawie dotychczasowych przepisów, jednak nie dłużej, niż do dnia, w którym nowe zezwolenie stanie się ostateczne. W tym momencie taka osobna decyzja zatwierdzająca plan monitorowania wygasa.

Konsekwencje dla spóźnialskich

Konsekwencją braku złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia w terminie do 9 września 2016 roku, będzie wydanie przez organ właściwy do wydania zezwolenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie aktualnie obowiązującego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych oraz decyzji zatwierdzającej plan monitorowania.
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której prowadzący instalację pozostanie bez wymaganego zezwolenia, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzyma użytkowanie takiej instalacji. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji jest wszczynane przez organ inspekcji z urzędu. Organowi nie pozostawiono swobody w decydowaniu o możliwości wstrzymania użytkowania – wstrzymanie jest obowiązkowe. Ponadto, prowadzącemu instalację bez wymaganego zezwolenia grozi nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł.

Czas obowiązywania nowego zezwolenia

Przepisy ustawy dotyczące terminu obowiązywania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, powtarzając regulacje dotyczące pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie, ustanawiają bezterminowość wydanego zezwolenia. Jednocześnie jednak nałożono na organy wydające zezwolenia obowiązek analizy wydanego zezwolenia co najmniej raz na 5 lat. Jeśli taka analiza wykaże potrzebę zmiany zezwolenia, organ z urzędu będzie wszczynał postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia.

Ponadto, w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza organ przeanalizuje zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, i jeśli uzna to za konieczne, zmieni zezwolenie z urzędu.

Jeśli natomiast z uwagi na zmianę pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza organ stwierdzi, iż ustały przesłanki uczestnictwa instalacji w systemie, organ z urzędu zezwolenie wygasi.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE